Zajmujemy się działalnością wspierającą inwestycje związane z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych oraz odpadów produkcyjnych i procesowych.W ramach swojej działalności TOPOK oferuje doradztwo i realizacje m.in. w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów, a w szczególności kompostowania i stabilizacji odpadów biodegradowalnych oraz odpadów organicznych podsitowych ze zmieszanych odpadów bytowych i biosuszenia odpadów komunalnych.Pomagamy w doborze technologii i maszyn służących do przygotowania odpadów do ich dalszej obróbki w instalacjach zagospodarowania odpadów (zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów – MBP), w tym głównie do procesów odzysku, produkcji paliwa alternatywnego oraz energetycznego wykorzystania odpadów. Dobieramy dla tego celu odpowiednie rozdrabniacze i przesiewacze.W obszarze urządzeń mobilnych służymy również maszynami do prowadzenia poszczególnych etapów procesu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, tj. przerzucarkami pryzm kompostowych, które można stosować do prowadzenia procesu kompostowania właściwego i pośredniego na placach otwartych lub stabilizacji odpadów komunalnych w zamkniętych halach kompostowych, oraz dla procesu końcowego stabilizacji tlenowej po zakończeniu fazy intensywnej w bioreaktorach.Naszą mocną stroną są także mobilne dwu- i trójfrakcyjne sita bębnowe, które z powodzeniem są wykorzystywane m.in. w procesach doczyszczania kompostu i przetworzonego materiału po stabilizacji tlenowej.Przeprowadzamy także analizy technologiczne pracujących instalacji kompostowania i stabilizacji tlenowej, pod kątem prawidłowości ich pracy, sprawdzamy m.in. poprawność zachodzących procesów technologicznych, urządzenia kontrolno-pomiarowe, parametry techniczne i technologiczne zastosowanych urządzeń i materiałów instalacyjnych.Posiadamy też wiedzę w zakresie logistyki transportu odpadów, a szczególną wagę przywiązujemy do planowania i realizacji stacji przeładunkowych oraz rozładunkowych odpadów.Ponadto realizujemy projekty technologiczne zakładów zagospodarowania i przetwarzania odpadów komunalnych oraz odpadów poprodukcyjnych i przemysłowych.Oddzielną dziedziną naszej działalności są Harvestery, wykorzystywane w gospodarce leśnej.Zapraszamy do współpracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz współpracujemy z renomowanymi firmami producenckimi i wykonawczymi.

slider1 slider