Pod pojęciem "obróbka odpadów", rozumie się zmianę właściwości fizycznych lub fizyko-chemicznych odpadów w celu lepszego ich przygotowania do dalszego przetworzenia oraz dla uzyskania zdefiniowanej funkcji celu.

Dla danego odpadu lub grupy odpadów może być zdefiniowana jedna lub wiele funkcji celu. Funkcjami celu mogą być np. maksymalny odzysk materiałowy, minimalizacja balastu na składowisku, odzysk energetyczny, produkcja paliwa alternatywnego itp. W instalacjach MBP realizuje się zazwyczaj kilka funkcji celu.

W celu umożliwienia osiągnięcia funkcji celu w ramach obróbki odpadów, niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych urządzeń, najczęściej już od momentu ich zbierania, transportowania oraz na instalacji zagospodarowania odpadów (MBP).

Dla minimalizacji bezpośredniego udziału pracy rąk ludzkich, stosuje się wiele rozwiązań w pełni lub częściowo mechanizujących proces obróbki odpadów. Chodzi o to, aby w miejscach gdzie obrabia się odpady, pracownik przebywal jak najkrócej, ze względu na możliwość zagrożenia zdrowia i życia. Ponadto eliminacja ręcznaj obróbki odpadów uzasadniona jest koniecznością optymalizacji wydajności instalacji oraz czynnikami ekonomicznym.

Zastosowanie technologii mechanicznej obróbki odpadów, zwiększa znacznie efekt ekologiczny i ekonomiczny instalacji, zwłaszcza przy traktowaniu inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej.

Poza tym, są czynności, których człowiek bezpośrednią pracą fizyczną nie jest w stanie wykonać, lub ich wykonanie na wysokim poziomie kwantytatywnym i kwalitatywnym nie jest możliwe.

Do najczęściej stosowanych urządzeń służących do mechnicznej obróbki odpadów należą: rozdrabniarki wolno- i szybkoobrotowe, różnego rodzaju sita (sita bębnowe, sita wibracyjne), przesiewacze i separatory balistyczne, separatory metali FE i niemetali, separatory bliskiej podczerwieni NIR optyczno-pneumatyczne, rozdrabniarki finalne, separatory powietrzne, belownice kanałowe i prasy pionowego oraz poziomego zgniotu , urządzenia stacji przeładunkowych, itp.