Potrzeba przetwarzania odpadów biodegradowalnych wynika z ich wysokiej aktywności biologicznej, która może być szkodliwa zarówno dla zdrowia i życia człowieka, jak i dla środowiska przyrodniczego.

W trakcie rozkładu substancji organicznych, zawartych w zdeponowanych na składowiskach odpadach komunalnych, generowane są liczne związki chemiczne, do których należy, powstający w warunkach beztlenowych, metan oraz inne gazy cieplarniane, odpowiedzialne za zmiany klimatu.

Warto podkreślić, że nawet zastosowanie instalacji do odgazowania, służących do ujmowania biogazu składowiskowego – choć zdecydowanie ogranicza emisje zawartych w nim związków do atmosfery – nie eliminuje ich całkowicie. Przyjmuje się, że nawet do 40% metanu powstającego na składowisku posiadającym system odgazowania migruje poprzez warstwy składowanych odpadów do atmosfery.

Jednocześnie organiczna frakcja odpadów komunalnych stanowi pokaźny rezerwuar mikroorganizmów chorobotwórczych, które mogą być groźne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, często bytujących na składowiskach. Osobną uciążliwością, związaną z tymi odpadami, są emitowane do atmosfery odory, które często mocno dają się we znaki lokalnym społecznościom, zamieszkującym miejscowości zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie składowisk.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, w tym tych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Aby uniknąć problemów związanych z unieszkodliwianiem odpadów biologicznie czynnych, przy jednoczesnym podjęciu działań zmierzających do odzysku materiałowego (produkcja kompostu) bądź energetycznego (np. fermentacja), należy najpierw z ogólnego strumienia odpadów wydzielić frakcję organiczną. Najlepszym sposobem jest jej segregacja „u źródła” w gospodarstwach domowych i obiektach gastronomicznych. Jednak na osiągniecie zadowalających efektów tego działania trzeba zazwyczaj poczekać.

Stąd też, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, producenci wprowadzili do swojej oferty specjalistyczne urządzenia, pozwalające oddzielić frakcję bioodpadów od pozostałej części strumienia, by móc skierować te odpady do odpowiednich procesów technologicznych, które – gdy w grę wchodzą odpady wydzielone mechanicznie ze strumienia odpadów komunalnych – kończą się wytworzeniem stabilizatu. Jest to materiał odpadowy, który charakteryzuje się osiągnięciem parametrów świadczących o tym, że w jego masie nie zachodzą już intensywne procesy biologiczne, co oznacza, iż staje się on bezpieczny pod względem emisji do środowiska oraz wymogów higieniczno-sanitarnych.

Oferta maszyn służących zarówno do stabilizacji odpadów, jak i produkcji kompostu jest bardzo szeroka. Swoją ugruntowaną pozycję na europejskim rynku mają także maszyny Terex Environmental Equipment. To m.in. dzięki nim możliwe jest podążanie za wyznaczanymi przez Komisję Europejską trendami w zakresie redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji.